Junácký kraj

Sidlo KRJ


 Název jednotky:  Královéhradecký kraj
 Úplný název:  Junák - český skaut, Královéhradecký kraj, z. s.
 Evidenční číslo:  520
 Sídlo:  Na Rybárně 1427, 500 02  Hradec Králové
 IČ:  70875561
 BÚ:  168107768 / 0300

Úkolem junáckých krajů je především:

  • podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v dané oblasti, zvyšovat její úroveň a kvalitu,
  • poskytovat zázemí pro činnost junáckých okresů i středisek a podporovat jejich vedení,
  • sdružovat, organizovat a řídit okresy, v příslušném kraji registrované a
  • sdružovat, organizovat a řídit střediska v příslušném kraji registrovaná přímo, tj. bez prostřednictví junáckých okresů.

Junák - český skaut, z. s.

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden Powellem.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

  1. povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
  2. povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
  3. povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Více informací viz Skautská křižovatka nebo na oficiálních stránkách organizace Junák - česká skaut, z. s.

Podřízené stránky (1): Střediska a okresy
Ċ
Webmaster: Junák, Královéhradecký kraj,
15. 6. 2014 2:25
Ċ
Webmaster: Junák, Královéhradecký kraj,
20. 3. 2016 14:08